Vedtekter / Statutes

Vedtektene er Bjørgvin Marknads høyeste lover, og bør stemme overens med drift og praksis.

Vedtekter for Bjørgvin Marknad

Navn og målsetting

§ 1.1 Organisasjonens formål er å formidle vikingtid- og middelalderhistorie til interesserte i alle aldre, på en levende måte.

§ 1.2 Organisasjonens navn er “Bjørgvin Marknad”. Organisasjonsnummer 886 625 812.

§ 1.3 Organisasjonen er en frivillig organisasjon som stiller seg politisk og religiøst uavhengig.

§ 1.4 Alle organisasjonens eiendeler eies av medlemmene i fellesskap. Ved oppløsning av organisasjonen vil Bjørgvin Marknad sine eiendeler tilfalle en eller flere organisasjoner som driver lignende aktiviteter som Bjørgvin Marknad. Oppløsning møtet avgjør hvilke organisasjoner dette gjelder.

Medlemmer

§ 2.1 Medlemmer under 18 år må ha foresattes tillatelse for å bli medlem. Medlemmer under 16 år må meldes inn sammen med foreldre. Man må fylle 16 år samme år som medlemskapet skal gjelde for. En må være fylt 16 år for å ta del i arrangeringen av Bjørgvin Marknad.

§ 2.1.1 Man er å regne som medlem etter at kontingent for gjeldende år er betalt. Medlemskontingenten gjelder per kalenderår. Årsmøtet bestemmer kontingenten per år.

§ 2.2 Alle medlemmene skal følge norsk lov og de retningslinjene styret setter. Organisasjonen er ikke ansvarlig for enkeltmedlemmers handlinger.

§ 2.2.1 I tiden marknaden varer, dvs. fra og med opprigging og til og med nedrigging, skal markeds reglene følges. Brudd på reglene kan føre til utestengelse fra festivalen. Dette avgjøres av styret på festivalen. Om bruddet er alvorlig nok, vil senere deltakelse i organisasjonen Bjørgvin Marknad avgjøres på et årsmøte. Markeds reglene fastsettes av BM på allmøte i forkant av hver festival.

§ 2.2.2 Medlemmer av BM som gjør seg skyldig i brudd på Norges lover, organisasjonens vedtekter eller på en annen måte ved sin atferd skader eller truer organisasjonen, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. I særs alvorlige tilfeller kan medlemmet ekskluderes av styret. Ekskluderingen kan oppheves av et årsmøte.

§ 2.3 For å være med under Bjørgvin Marknad festivalen, må man ha tidsriktige klær.

§ 2.3.1 Bruk av nøytrale sko er tillatt. Moderne tilbehør som smykker, ringer, klokker o.l. skal ikke være synlige. Moderne emballasje, som plast skal ikke være synlig. Røyking, unntatt med pipe, skal foregå på henvist område i åpningstidene.

Årsmøte

§ 3.1 Høyeste organ i Bjørgvin Marknad er årsmøtet. Styret plikter å innkalle til minimum et årsmøte i året.

§ 3.2 Alle medlemmer skal ha skriftlig innkallelse til alle årsmøter.

§ 3.3 Årsmøtet er vedtektdyktig med 1/3 av medlemmene eller minimum 10 enkeltmedlemmer tilstede. For å ha stemmerett under årsmøtet må kontingent for gjeldende år være betalt.

§ 3.4 Et minimum av 5 medlemmer kan i fellesskap innkalle til ekstraordinært årsmøte, hvis de finner det nødvendig.

§ 3.5 Hvert enkelt tilstedeværende medlem kan ha fullmakt fra et annet medlem som ikke er tilstede på årsmøtet.

§ 3.6 Årsmøtet skal avholdes etter Bjørgvin Marknad, innen utgangen av oktober, hvert år.

§ 3.6.1 Evalueringsmøte etter Bjørgvin Marknad skal avholdes så tidlig som mulig etter marknaden, og senest en måned før årsmøtet.

Ledelse

§ 4.1 Styret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og skal arbeide for at det blir arrangert et marknad i Bergen hvert år.

§ 4.2 Styret har signaturmyndighet. Offisielle dokumenter skal underskrives av minst to styremedlemmer for å regnes gyldig.

§ 4.3 Styret velges for et år av gangen på et årsmøte. Styreleder velges separat, mens de resterende styremedlemmene konstituerer seg selv.

§ 4.4 Styret skal bestå av minimum en leder, en nestleder, en økonomiansvarlig og en referent.

§ 4.4.1 Styret kan supplere seg selv, men styreleder har vetorett på maksimalt antall medlemmer i styret.

§ 4.4.2 Medlemmer med tillitsverv i BM styret eller valgkomiteen, skal ikke ha verv i andre viking lag eller lignende organisasjoner.

§ 4.5 Styret skal godkjenne alle innslag og bidrag fra deltakere.

§4.6 Årsmøtet anerkjenner et presidentskap som skal bestå av tidligere ledere, i tillegg til tidligere styremedlemmer som har sittet i til sammen minimum 2 perioder. Presidentskapet skal følge opp organisasjonen som et rådgivende organ. Presidentskapet har, med 2/3 flertall av presidentskapets medlemmer, fullmakt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Vedtekter

§ 5.1 Vedtektene skal være tilgjengelig for alle medlemmer.

§ 5.2 Vedtektsendringer kan kun skje ved 2/3 flertall på et årsmøte, og gjelder etter heving av årsmøtet.

(januar 2021)          

____________________________________________________________________________________________

The statutes are Bjørgvin Market’s highest laws, and should be consistent with operations and practice.

Bjørgvin Marknad Statutes

Name and goal

§ 1.1 The organization’s mission is to offer viking age and medieval history to enthusiasts of all ages, in a vivid way.

§ 1.2 The organization’s name is «Bjørgvin Marknad».

§ 1.3 The organization is based on charity work, and place themselves politically and religiously independent.

§ 1.4 Any organization assets are owned by the members. Upon dissolution of the organization Bjørgvin Marknad’s assets will accrue to one or more organizations involved in similar activities as Bjørgvin Marknad. The dissolution meeting decides which organizations this concerns.

Members

§ 2.1 Members under 18 must have parental permission to join. Members under 16 years must be registered together with parents. One has to turn 16 years the same year that the membership will apply. One must be at least 16 years old to take part in the arrangement of Bjørgvin Marknad.

§ 2.1.1 One is considered to be a member after dues for the current year have been paid. The membership fee is per calendar year. The annual meeting determines the yearly due.

§ 2.2 All members must follow Norwegian law and the policies the board sets. The organization is not responsible for individual members’ actions.

§ 2.2.1 During the market, as of the start of rigging to and including the dismantling, the market rules shall be followed. Violations of the rules can lead to expulsion from the festival. This is decided by the Board at the festival. If the violation is severe enough, allowing further participation in the organization of Bjørgvin Marknad will be decided at the next annual meeting. The market rules are stipulated by BM at a general meeting in advance of each festival.

§ 2.2.2 Members of BM as guilty of violating the laws of Norway, the organization’s bylaws or if their behavior in any other way harms or threatens the organization, the person may be suspended by the Board for a limited period. In exceptional severe cases, the member will be excluded by the board. The exclusion may be waived by an annual meeting.

§ 2.3 In order to be included under Bjørgvin Marknad festival one must wear contemporary clothing.

§ 2.3.1 The use of neutral shoes are allowed. Modern accessories such as jewelry, rings, watches and the like should not be visible. Modern packaging, such as plastic, should not be visible. Smoking, except with pipe, should take place in the designated area during the opening hours.

Annual Meeting

§ 3.1 Highest organ in Bjørgvin Marknad is the annual meeting. The Board is obliged to convene a minimum of one meeting a year.

§ 3.2 All members shall receive written notice of all annual meetings.

§ 3.3 Annual Meeting constitutes a quorum with 1/3 of its members or a minimum of 10 individual members present. To be entitled to vote during the annual meeting the annual membership fees must have been paid.

§ 3.4 A minimum of 5 members can jointly convene an extraordinary general meeting, if they deem it necessary.

§ 3.5 Each present member can be authorized by one other member who is not present at the annual meeting.

§ 3.6 The annual meeting shall be held after the years market, by the end of October each year.

§ 3.6.1 Evaluation Meeting for the Bjørgvin Marknad should be held as early as possible after the market, and at least one month before the annual meeting.

Management

§ 4.1 The Board is responsible for the daily operations of the organization and works to ensure that it is held a market in Bergen every year.

§ 4.2 The Board has signature authority. Official documents shall be signed by at least two board members to considered valid.

§ 4.3 The Board is elected for one year, at the annual meeting. Chairman is elected separately, while the remaining board members constitutes themselves.

§ 4.4 The Board shall consist of a minimum of one chairman, a deputy chairman, one treasurer and a secretary. The Board is limited to a maximum of 11 members.

§ 4.4.1 The board might add board members if needed, but the board leader has the last say in how many members the board might have.

§ 4.4.2 Members who hold offices in BM -The Board or the Election Committee shall not hold positions in other viking age or similar organizations.

§ 4.5 The Board shall approve all elements and contributions from participants.

§ 4.6 The annual meeting recognizes a presidency that will consist of former executives, as well as former board member who has served for a total minimum of 2 periods. The Presidency will follow up the organization as an advisory body. The Presidency has, by a 2/3 majority of Presidency members, the authority to convene an extraordinary general meeting.

Statutes

§ 5.1 Statutes must be made available to all members.

§ 5.2 Amendments can only be made by a 2/3 majority at an annual meeting, and comes after termination of the annual meeting.

(January 2021)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s