Bli frivillig / Volunteer

Bjørgvin Marknad kunne aldri blitt arrangert uten hjelp, og vi skylder den største takk til våre frivillige.

Vil du være med og bidra til Bjørgvin Marknad 2023?
Lenke til påmeldingsskjema kommer etterhvert osm markedet nærmer seg 🙂

Vi ønsker alle, nye som gamle, frivillige velkommen, og kan love dere en helt spesiell opplevelse.

Om du ikke har tidsriktige klær, kan du låne dette av oss, hvis du spør oss på forhånd! Alle frivillige vil få gratis frokost. Frivillige på Bjørgvin Marknad får også ett års gratis medlemskap i Bjørgvin Marknad. Da får du mulighet til å være med på allmøter, kurs og ulike sosiale aktiviteter i løpet av året. Vi garanterer en flott opplevelse, med masse flotte mennesker!

Oppgaver under Bjørgvin Marknad

Rigging
Er du glad i å snekre, rigge, sjaue, sette opp telt og gjerder?
Bli med å bygge Bjørgvin Marknad!

Frokost
Lage i stand frokost til sultne vikinger.

Billettører
Selge billetter til festivalen og ønske publikum velkommen, sammen med en representant fra styret.

Parkering
Guide gjester i riktig retning, og forklare hvor de kan parkere.

Kafe
Selge mat og drikke til festivalens publikum, og sultne vikinger.

Suppebod
Bli med å lage vikingsuppe og vikingbrød, som vi selger til publikum og sultne vikinger.

Lek og aktiviteter
Bidra til at de publikumsrettede aktivitetene flyter som de skal og at sikkerheten overholdes, bueskyting, øksekasting, vikingleker o.l

Vakthold
Pass på at markedsfreden overholdes både i og utenfor åpningstid.

Løper
Er du glad i å fikse ting, ikke redd for tempo. Vi trenger folk som kan hente, fikse, bringe, nå!

Renhold
Én av våre viktigste jobber! Sørger for at markedets område ser presentabelt ut, tømmer boss o.l.

Vi håper at du vil være med på laget som gjør BM mulig!

Ta gjerne kontakt med oss på styret.bjorgvinmarknad@gmail.com 🙂


Volunteer 

Bjørgvin Marknad could never be held without help, and we owe a big thank you to our volunteers.

Would you like to help us make Bjørgvin Marknad 2023 possible?
Registration form will become available as the market approaches!

All, new and old, volunteers are welcome, and we can promise you a very special experience:

If you do not have historically accurate clothing, you can borrow this from us, if you ask us in advance! All volunteers will receive free breakfast and one year free membership in the Bjørgvin Marknad group, where you get the opportunity to participate in meetings, seminars and various social activities throughout the year. We guarantee a great experience, with lots of amazing people!

Tasks during Bjørgvin Marknad:

Rigging
Are you fond of carpentry, rigging, setting up tents and fences?
Join building Bjørgvin Marknad!

Breakfast
Set up breakfasts for hungry Vikings.

Tickets
Sell tickets for the festival and wish the public welcome, together with a representative from the board.

Parking
Guide guests in the right direction and explain where they can park.

Café
Sell food and drinks to the festival audience and hungry Vikings.

Soup
Join making Viking soup and Viking bread, which we sell to the public and hungry Vikings.

Games and activities
Contribute to making sure that the general public activities is flowing properly and maintaining safety, archery, axe throwing, Viking games and the like.

Security
Ensure market peace is observed during and outside of business hours.

Running
If you like to fix things, not afraid of a quick pace. We need people who can collect, fix, bring, now!

Cleaning
One of our main jobs! Ensure that market areas looks presentable, emptying the trash and the like.

We hope you would like to a part of the team that makes BM possible!

Feel free to contact us: styret.bjorgvinmarknad@gmail.com 🙂